Industri nyheder

Bismuth Trioxide sikkerhedsforanstaltninger

2023-07-08

Når du arbejder med Bismuth Trioxide (Bi2O3), er det vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for skade. Her er nogle generelle sikkerhedsretningslinjer:

  1. 1、Personligt beskyttelsesudstyr (PPE): Bær altid passende beskyttelsesbeklædning, inklusive sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller, en støvmaske eller åndedrætsværn og handsker (såsom latex- eller nitrilhandsker), når du håndterer bismuttrioxid. Dette hjælper med at forhindre indånding af støv, hudkontakt og utilsigtet indtagelse.

  2. 2、Ventilation: Arbejd i et godt ventileret område, eller brug lokale udsugningssystemer til at kontrollere og minimere eksponeringen for Bismuth Trioxide-støv eller -dampe.

  3. 3、Håndtering: Undgå at skabe eller indånde støvpartikler af bismuttrioxid. Håndter stoffet forsigtigt, og undgå at spilde eller sprede pulveret. Brug passende indeslutningsforanstaltninger, såsom lukkede beholdere, for at forhindre udslip til miljøet.

  4. 4, Undgå hud- og øjenkontakt: Undgå direkte hudkontakt med Bismuth Trioxide. I tilfælde af kontakt, vask straks det berørte område med sæbe og vand. Hvis Bismuth Trioxide kommer i kontakt med øjnene, skyl dem grundigt med vand i flere minutter og søg lægehjælp.

  5. 5、Indtagelse: Bismuttrioxid er skadeligt ved indtagelse. Undgå at spise, drikke eller ryge i områder, hvor bismuttrioxid er til stede. Hvis det ved et uheld indtages, søg omgående lægehjælp og giv lægepersonalet den nødvendige information.

  6. 6、Opbevaring: Opbevar Bismuth Trioxide i en sikker og velmærket beholder, væk fra uforenelige stoffer. Følg passende retningslinjer for opbevaring, såsom at opbevare den på et køligt, tørt og godt ventileret sted.

  7. Bortskaffelse: Følg lokale regler og retningslinjer for korrekt bortskaffelse af bismuttrioxid. Smid det ikke i almindeligt affald eller hæld det i afløb.

Det er vigtigt at henvise til det specifikke sikkerhedsdatablad (SDS) eller konsultere lokale sikkerhedsbestemmelser for omfattende information og specifikke forholdsregler i forbindelse med håndtering, opbevaring og bortskaffelse af Bismuth Trioxide.

Bismuth Trioxide er almindeligt anvendt som brændstof i sammensætningen af ​​knitrende stjerner sammen med andre kemikalier såsom trækul og svovl. Knitrende stjerner er pyrotekniske stjerner, der producerer en knitrende eller knaldende lyd, når de brænder. Når den tændes, reagerer den med de andre komponenter for at producere en knaldende eller knitrende lyd, hvilket skaber den ønskede effekt.

Ud over dets brug som brændstof kan det også bruges som farvestof i knitrende stjerner for at producere farvede gnister sammen med den knitrende lyd.

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Bær egnet beskyttelsestøj, når du arbejder med det, såsom støvmaske og latexhandsker.


Changsha Goomoo Chemical Technology Co.Ltd: Vi er kendt som en af ​​de mest professionellevismuttrioxid, vismuthoxid, bismuthsubnitrat, hydroxypropylmethylcellulose, ethylcellulosepulver, hydroxypropylcellulose, bismuthpulverproducenter og leverandører i Kina. Vores fabrik tilbyder produkter af høj kvalitet fremstillet i Kina til konkurrencedygtige priser.